نویسنده = زهرا عباسی
تعداد مقالات: 1
1. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-124

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی