نویسنده = میثم خزائی
تعداد مقالات: 2
1. ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی‌سرپرست

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-148

میثم خزائی؛ ساحل گودرزی


2. تأثیر موت زوجین در مهرالمسمی

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-169

میثم خزائی