کلیدواژه‌ها = عده
تعداد مقالات: 3
2. تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-47

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی


3. پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 131-151

کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی