بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه‏های شرعی مرتبط با آن‏هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده‌اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه‌ زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن‏ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطهای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن‏که  تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ‌گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن‌جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی میتوان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می‏دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Study of Article 1121 to 1128 of Civil Code

قرآن کریم

ابن‏منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1408هـ

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1386

پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، جاویدان، 1369

جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بی‏جا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1373

ـــــــــــــــ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، بی‏جا، مؤسسه الاعلام الاسلامی، 1416هـ

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح فی اللغه و العلوم، بیروت، بی‏جا، دارالحضاره العربیه، 1974م

حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، اسلامیه، 1367

حلی، ابن ادریس محمد، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1417هـ، چاپ چهارم

حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، استقلال، 1370

ـــــــــــــــ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، با تعلیقات سید صادق شیرازی، قم، امیر، 1409هـ، چاپ دوم

حلی، یوسف (علامه حلی)، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ابوالحسن شعرانی، تهران، اسلامیه، 1377

صفایی، حسین؛ امامی، اسداللّه، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ پنجم

طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت، دارالهادی، 1412هـ

طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365

ـــــــــــــــ،  تهذیب الاحکام (جلد 7)، تعلیق و تصحیح سید حسن موسوی الخرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390

ـــــــــــــــ، الاستبصار (جلد 3)، تعلیق و تصحیح سید حسن موسوی الخرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390

ـــــــــــــــ، الاستبصار، تهران، دارا، 1390

ـــــــــــــــ، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، حیدریان، 1388

عظیم زاده اردبیلی، فائزه، «مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم»، ندای صادق، بهار و تابستان 1387

فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران،‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1381

قمی، ترجمه و شرح من لا یحضره الفقیه، ترجمه محمدجواد غفاری، تهران، صدوق، 1367

قمی، محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، بی‏تا، چاپ دوم

کلینی رازی، یعقوب اسحاق، الأصول من الکافی، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388، چاپ سوم

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1378

کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بیروت، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1411هـ

محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، میزان، 1382

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371

مظفر، محمد رضا، الاصول الفقه، قم، اسماعیلیان، 1373، چاپ ششم

مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، تهران، مؤسسه الصادق للطباعه و النشر، 1377

ـــــــــــــــ، فقه الامام جعفر الصادق7، قم، انصاریان، 1379، چاپ دوم

مفید، محمد (شیخ مفید)، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی فی التابعه لجماعه المدرسین، 1410هـ

مکی عاملی، محمد، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالفکر، 1412هـ

موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینه العلم، 1410هـ، چاپ بیست و هشتم

موسوی بجنوردی، محمد، مجموعه مقالات فقهی حقوقی و اجتماعی، تهران، پژوهشکده امام خمینی (ره)، 1381

موسوی خمینی، روح‌اللّه (امام خمینی)، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1379

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، اسلامیه، 1366