پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش‌های جرم‏شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست‏شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش‏پذیر تلقی می‌شوند. جرم‌شناسی زیست‏شناسانه و سیاست‌های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه‌های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد‏َمَدار، با توجه ویژه ‌بر عوامل خطر زیست‏شناسانه در مراحل اولیه زندگی به‌خصوص در محیط خانواده به‌عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی ـ اجتماعی، در جرم‌شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست‌شناسی با پیشگیری‌های امروزی می‌پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست‌شناسی و پیشگیری رشد‏مدار می‌پردازیم. برنامه‌های پیشگیرانه رشد‏مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می‌پردازد. این برنامه‌ها در خانواده‌ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می‌شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه‌ها می‌توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Prevention of Crime in light of New Biological Theories

نویسندگان [English]

  • Alireza Mirkamali 1
  • Mohsen Hamidipour 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In early 20th centuries, criminological efforts were focused preventing on the basis of biological causes. Many of these strategies included epidemiological proposals that are now immoral and blamed. Biological chemistry and crime control policies have been reproduced with the complexity and attention of the importance of social contexts. In addition, the prevention of developmental circuits, with particular attention to risk factors Biology was very effective at criminology in the early stages of life, especially in the family environment as the first constructive psycho-social personality environment. This article examines the relationship between biology and modern prevention. Biomedical Family of the New Prevention of Crime.In this article, we will review the theoretical and practical narrative of biology and growth prevention in an analytical-descriptive manner. There are many preventive programs that increase the risk of chronic criminal offenses in adolescents and young people, including the low age, single, unemployed Being busy.These programs are found in families, schools, and civil societies, and evidence suggests that these programs can reduce crime, and, in addition to saving huge financial resources in the fight against crime, people who are committed and efficient In addition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Criminal Sociology
  • Crime Prevention
  • criminology
  • Criminal Biology