جستاری بر مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهارفقه خانواده،مجتمع حوزوی الزهرا(س)، سمنان، ایران

2 ـ استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران

3 طلبه سطح چهارفقه خانواده،مجتمعالزهرا، سمنان، ایران

چکیده

 نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده می­باشد که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته­است. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول می­باشد برخی از فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارد مدعی صحت نکاح معاطاتی شده­اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی می­باشد؛ که به نظر می­رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار می­باشد. نگارندگان ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی به شیوه­های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Jurisprudential Principles of the Legitimacy of Marriage

نویسندگان [English]

  • NARGESKHATOON AMINIKAMROODI 1
  • Maryam Aghei Bajestani 2
  • fatemah shekari 3
1 talabeh mogtama alzahra semnan iran
2 Assistant Professor of jurisprudence and Islamic law, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran
3 talabahmogtamaalzahra
چکیده [English]

Matrimonial marriage is one of the most important and controversial issues in the field of family jurisprudence which has been studied in this article. The purpose of marriage is to conclude a marriage without a concord. The verses and traditions, the consensus and the tradition of the Muslims, have the more prominent prominence. The authors emphasize the well-known claim that marriage is not an authentic marriage by means of declarations of will, such as books and gestures, as well as claims for wives' rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage