آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسنده

گروه حقوق دانشگاه مراغه

چکیده

امروزهدعاویخانوادگیبخشعمده­ایازپرونده­هایمطروحهدردادگستریرابهخوداختصاص داده است. اهمیتنهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی­تواند تأمین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایتخانواده که با هدفرفعمشکلاتموجود وبرطرفکردنخلاهایقانونیحاکمبرحقوق خانوادهتصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه­های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایرنظام‌های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه­ می­تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Law Proceedings in the New Family Protection Act   From the standpoint of the specific principles governing this case

نویسنده [English]

  • nahid safari
maraghe universty-law department
چکیده [English]

Today, litigation is a major part of the litigation in the judiciary. The importance of the family institution and its profound impact on society and the requirements governing family litigation make clear the need for specific principles for such litigation. Obviously, the acceptance of the specific principles of family litigation will also require the adoption of the specific rules of procedure in this case. Because the complex rules of civil procedure cannot meet the requirements of family litigation, such as speed, ease, and accuracy. The new Family Protection Act, which is aimed at resolving existing problems and removing legal vacancies governing family law, has made some changes to the rules of procedure of the lawsuit and, in some cases, to some innovative aspects. However, attention to some of the substantive issues has partially offset the law. This article, while explaining the principles governing family law, examines the law and to some extent the laws of other legal systems, including England and France, in the light of these principles. This study could illuminate the success of the new Family Protection Act in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family court
  • Family Protection Law
  • family law
  • Family Law Procedure