بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه

نوع مقاله: علمی- ترویجی

چکیده

 اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می‏گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح چیست؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذنهای موجود در نکاح تفات دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای  مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه‏ای می‏باشد که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the permission in marriage- is its effects is agency or ibaheh?

چکیده [English]

Authorization is one of the most important and effective institutions in Islamic legal system and is used in various jurisprudence. Marriage is one of the most important issues in which the permission is extensively present: the permission of father for minor marriage or for virgin marriage or a virgin permit for marriage and womans permission to marry her husband  with her sister's daughter or The daughter of her brother (woman) and ... In this article, we are looking to answer this question: Are multiple marriage permits having a single effect? If there is no single effect, what is the effect of each permit? What is the difference between the effect of the permit in the the marriage? The purpose of this paper is to prove that the effect of each of these permits is differant in marriage. Some of the permissions  effects are “ibaheh” and some of them are “niabat”. Depending on the different rules of the ibaheh and niabat, the determination of the kind of effect of the permit will determine the kind of relationship between “authorizer” and authorized”. If the effect of the permit be niabat, depending on the case, the type of relationship between the two of them can be agency and its rules; otherwise, only  is the ibaheh is for the authorized. This research is descriptive-analytical and library research .

کلیدواژه‌ها [English]

  • permission in marriage
  • delegation
  • Permission
  • legal guardian
  • mature virgin
  • minors