مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران

2 طلبه سطح چهارفقه خانواده،مجتمعالزهرا، سمنان، ایران

3 طلبه سطح چهارفقه خانواده،مجتمع حوزوی الزهرا(س)، سمنان، ایران

چکیده

 نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می‏گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است.  برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده­اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می­رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه­های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

creat a query based on the principles of the legitimacy of the marriage law with an emphasis on the necessity of demanding moatate muatate wife

نویسندگان [English]

  • Maryam Aghei Bajestani 1
  • fatemah shekari 2
  • NARGESKHATOON AMINIKAMROODI 3
1 Assistant Professor of jurisprudence and Islamic law, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran
2 talabahmogtamaalzahra
3 talabeh mogtama alzahra semnan iran
چکیده [English]

ناخته اند.

Marriage is one of the most important challenges and topics in muatat jurisprudence is the family in this post grfthast examined. The purpose of the marriage the conclusion of the relationship between parity and is muatate accepted without requiring to recite some words with them and accept the fact that in the realization of require and does not accept the authenticity of the claim have been muatat of marriage, but the promise of such inaccuracy is famous for rare; it looks like despite the verses and traditions, consensus and Sira Muslims, the famous quote of greater strength. Start date based on the famous quote by the way to emphasize the lack of authenticity of marriage muatate to practices to announce the will, such as judging and a reference and also to claim the rights of the wife.
Key words: marriage, marriage, marriage, muatat
ords: marriage, marriage, marriage, muatat

کلیدواژه‌ها [English]

  • the marriage
  • Marriage
  • muatate
  • marriage muatat