نویسنده = نبی نیا، خالد
تعداد مقالات: 1
1. کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-80

طاهر علی محمدی؛ خالد نبی نیا