نویسنده = مافی، همایون
1. وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-106

همایون مافی؛ سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان