نویسنده = عباسی کلیمانی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-46

عاطفه عباسی کلیمانی