نویسنده = سوکی، آذر
تعداد مقالات: 1
1. آثار و پیامدهای حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-120

آذر سوکی