نویسنده = قدرتی، فاطمه
1. تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-141

فاطمه قدرتی؛ مجتبی عظیم پناه