نویسنده = عباسی کلیمانی، عاطفه
1. بررسی مقایسه‌ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 96-117

عاطفه عباسی کلیمانی