نویسنده = میر حسینی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار عربی بودن در صیغه عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-100

سید احمد میر حسینی؛ احمد صابری مجد