نویسنده = موسوی بجنوردی، آیت الله سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 91-105

اعظم غیاثی ثانی؛ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی