نویسنده = داودی، هما
1. ارتباط قوانین خانواده و رویه قضایی با آسیب‌های خانوادگی

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 61-75

هما داودی