نویسنده = جعفری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 95-121

عباس جعفری