نویسنده = امیدی فرد، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. آثار عقد فضولی در مصاهرت

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-51

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد