نویسنده = خلیلی، عذرا
تعداد مقالات: 3
1. نفقه والدین در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 128-147

عذرا خلیلی


3. ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-85

عذرا خلیلی