نویسنده = آقایی بجستانی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. جستاری بر مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-221

نرگس خاتون امینی کمرودی؛ مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری


2. جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تأثیر آن بر تحکیم خانواده

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-123

مریم آقایی بجستانی؛ فریده تاجفر