نویسنده = یزدانی، جواد
1. مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-172

محمد باقر مقدسی؛ جواد یزدانی