نویسنده = بشارتی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-87

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی