نویسنده = دانش پور، افتخار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-118

افتخار دانش پور؛ پگاه بابایی