نویسنده = روشن، محمد
تعداد مقالات: 1
1. حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-122

محمد روشن؛ محمد صادقی؛ فضه سادات حسینی