نویسنده = صناعی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-47

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی