نویسنده = حق خواه، منیره
تعداد مقالات: 1
1. ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-44

منیره حق خواه