نویسنده = نیک نژاد، جواد
1. وضعیت فقهی حقوقی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-153

جواد نیک نژاد