نویسنده = جلالی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-151

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا جلالی