نویسنده = میرزازاده، زهرا
1. بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-58

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده