نویسنده = فتاح زاده، زهرا
1. عسر و حرج ناشی از اعمال حق حبس

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-48

زهرا فتاح زاده