نویسنده = سوکی، آذر
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-72

آذر سوکی