نویسنده = افشار قوچانی، زهره
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-144

زهره افشار قوچانی


2. بررسی امکان تحمیل سقط درمانی بر مادر از جانب ولی جنین

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-130

زهره افشار قوچانی