نویسنده = ایزدی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

نرگس ایزدی