نویسنده = جعفرزاده کوچکی، علی رضا
1. مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-126

علی رضا جعفرزاده کوچکی