فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (FLJ) - اهداف و چشم انداز