تماس با ما

تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی  دانشگاه امام صادق (ع)پردیس خواهران

    تلفن     70-69-67-22131866  *   4 ـ 22094901 ـ   داخلی 215
نمابر 22065437    صندوق پستی 111ـ 14655

   nashriat@isuw.ac.ir                            www.isuw.ac.ir


CAPTCHA Image