دوره و شماره: دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-250 
2. آثار عقد فضولی در مصاهرت

صفحه 23-45

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد


5. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

صفحه 97-124

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی


9. جستاری بر مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

صفحه 197-221

نرگس خاتون امینی کمرودی؛ مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری


11. مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

صفحه 198-227

رضا فانی؛ سمیه رحیمیان گوار